Nyheter

Veistandard i Vestre Toten

I flg teknisk sjef Per Morten Aas Stenberg er vedlikeholdsetterslepet
på vedlikehold på 120 millioner. Dette gjelder kun veidekket. Tar vi med
nødvendig grunnarbeider blir fort summen det dobbelte. Dette gjelder kun de
kommunale veiene. 112 km fylkesveier kommer i tillegg. Fylkeskommunen vil at
kommunen tar over 7 av 17 fylkesveier. Disse hadde fylkeskommunen priset til
snaue 38000 kr/km. Vestre Toten vil ikke ta over disse før de er utbedret.

Vestre Toten er en del av utredningen ATS Mjøsbyen. En
plan for samordning av Areal- og TransportSatsning mellom 10 kommuner,
fylkeskommunen og Statens Vegvesen rundt Mjøsa. Planen har mye bra i seg med
unntak av 3 vesentlige punkter:

 1. planen gir fylkeskommunen,
  fylkesmannen og Statens Vegvesen vetorett i utbyggingsplaner utenfor de 8
  definerte satsingsområdene.
 2. planen legger opp
  til lokale bomringer rundt satsingsområdene der målsetningen er å redusere
  bilbruk og at bompengene skal utelukkende brukes til bygging av gang- og
  sykkelstier og kollektivtransport.
 3. all utvikling
  skal skje innenfor 10 min sykkel- og 20 min gangavstand fra sentrumsfunksjoner

Vi i Vestre Toten FrP sier klart nei til dette og har
derfor fremmet en interpellasjon til kommunestyret der vi forlanger at hele
planen skal legges ut til folkeavstemning og at denne gjennomføres sammen med
kommunevalget 9 september.

På Raufoss ligger Industriparken som årlig
eksporterer for 9 mrd. Dette er 1/3 av eksporten i Innlandet. Denne eksporten går
i hovedsak nedover kontinentet. Det vil derfor være like viktig å se sørover
mot Oslo og ikke bare nordover til Gjøvik, Mjøsbrua og videre til Hamar. Vi vil
at Rv4 kommer med i neste rullering av NTP (Nasjonal Transportplan) og at AS
Nye Veier skal stå for utbedring av veien. Videre vil vi at Gjøvikbanen blir
sammenkoplet med Dovrebanen, for å få et mer helhetlig Intercity triangel og at
det blir hyppigere avganger til/ fra Gjøvik.

Vestre Toten FrP har følgende prioriteringer for
samferdsel:

 • Rv4 og
  Gjøvikbanen må inn neste rullering av NTP
 • Legge press på
  fylkeskommunen for opprusting av fylkesveiene. Fortrinnsvis fv86/115 (Nordset-Lena),
  114 (Raufoss-Fall),
  111 (Vestre Toten Veg) og 246 (Reinsvoll-Lena)
 • Redusere vedlikeholdsetterslepet
  på kommunale veier
 • Utbedre gang og
  sykkelveier
 • Sikre trygge
  skoleveier
 • Styrke
  kollektivtilbudet.

I et langsiktig perspektiv vil vi at:

 • Fv33 omgjøres til
  Rv33
 • Ny trasé Rv/fv33
  Lena – Reinsvoll – Landåsen
 • Gjøvikbanen i
  tunnel gjennom Raufoss

Vi i FrP er opptatt av frivillighet i stedet for
tvang. Derfor sier vi nei til lokale bomringer. Vi mener at det beste for
trafikksikkerheten og miljøet er at folk flest investerer i nye eller nyere og
mer miljøvennlige biler. Lokale bomringer rammer de med lave inntekter,
minstepensjonister og barnefamilier ekstra hardt slik at disse blir utestengt
fra daglige aktiviteter. Vi vil ha en levende kommune. Da må vi ha en god
infrastruktur med gode og trygge veier. Er du enig med oss i dette må du stemme
FrP ved valget 9 september. Fordi Vi Vil Vestre Toten VeL!

Stein Rune Vinger

Listekandidat

Vestre Toten FrP

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved