Category "Uncategorized"


Nok en gang har terror rammet oss. En ung høyreekstremist angrep en moské. Han er siktet for å ha drept sin stesøster og det er nok i seg selv. Drap, knivstikking, umotivert vold og gjengoppgjør er blitt dagligdags. Enkelte steder tør ikke vanlige folk å ferdes etter mørkets frembrudd. Nei jeg snakker ikke om svenske tilstander men norske.

Sp vil skru tiden tilbake til den gang de selv satt i regjering. Med lensmannskontor som ikke hadde hverken kunnskap eller ressurser til å takle dagens kriminalitet.

Allikevel vil Sp reversere politireformen og gjenskape lensmannskontorene. Disse enhetene ville ikke hatt nubbesjanse til å håndtere dagens kriminalitet. Men jeg kan forstå Sp. Alle har jo lest, sett eller hørt om «folk og røvere i kardemomme by». Med politimester Bastian og kardemommeloven som sier at du skal være snill og grei og ellers kan du gjøre som du vil. For noen år siden var det slik i Norge. Trodde vi. Helt frem til 22 juli 2011. Frem til da hadde de rødgrønne med justisminister Knut Storberget sørget for å redusere politi og forsvar til en vits. La meg sitere justisminister Storberget; løsningen på uro og bråk i byene er å stenge skjenkingen av alkohol 1 time tidligere. Det hadde svært liten effekt 22 juli 2011.

Vi overtok regjeringsmakten i Norge i 2013 og hadde en formidabel oppgave foran oss. Gjenoppbygge forsvaret og politiet. Utdanne nye politifolk. Ruste oss for en helt ny type kriminalitet. Og som om ikke det var nok måtte vi også gjøre noe med etterslepet av vedlikehold på vei og bane. Vi er godt i gang. På alle områder, men det tar tid.

Til deg som leser dette. Når hørte du sist om et bankran? Husker ikke? Vi må helt tilbake til Nokas-ranet i 2004. Dagens kriminalitet er helt annerledes. 19 mars i år ble Hydro angrepet av et virus og måtte stoppe all virksomhet. Ann Elisabeth Hagen ble bortført med krav om løsepenger i kryptovaluta. En ung gutt tok sitt eget liv etter seksuell utpressing på internett. Unge jenter og gutter blir kontaktet på nettet av voksne menn og kvinner som ønsker sex med mindreårige. Daglig blir norske menn og kvinner frastjålet sin ID og får livet snudd opp ned. Dette er dagens kriminalitet. Tror du lensmannskontoret på Raufoss eller Lena ville vært i stand til å håndtere dette?

Politireformen tar tid. Da vi overtok i 2013 hadde vi en gjennomsnittlig politidekning på 1,7 pr tusen innbygger. I dag er tallet 1,9 og vårt mål er 2 pr tusen. Dette målet når vi neste år. Da vi tok over ble det utdannet 250 politifolk hvert år. Mange av dem fikk ikke jobb fordi stillingene ikke var der. I dag utdanner vi 750 pr år og alle får jobb. I tillegg ansettes det sivile med ekspertise på data- og kryptokriminalitet. Denne kompetansen var før 2013 forbeholdt Oslo, Bergen og Trondheim. I dag har vi den i alle politidistrikter takket være politireformen. Alle ønsker vi å se «politimester Bastian» fremst i 17 mai-toget, men sannheten er at i fremtiden er politiet bevæpnet på 17 mai for å sikre din og min sikkerhet.

Som FrPèr og kandidat til årets kommunevalg i Vestre Toten er jeg stolt av hva vi har fått til i regjering selv om vi ikke har klart å fjerne bomringene slik vi lovet. Men stemmer du på oss ved årets valg, vil det garantert ikke komme bomringer i Vestre Toten. Ei heller et lensmannskontor selv om jeg også er tilhenger av kardemommeloven.

Innlegget ble først publisert i Oppland Arbeiderblad

https://www.oa.no/betydningen-av-politireformen/o/5-35-942321

Vi starter opp igjen med ukentlig kaffeslabberas på Huset Kafé. Vi møtes hver tirsdag kl. 10.00 til hyggelig samvær og diskusjoner. Her løser vi alt fra hverdagslige lokale saker til de store verdensproblemer. Alle er hjertelig velkommen ved vårt bord. Vel møtt!

Hilsen kaffegjengen

Årets valgkamp i Vestre Toten handler om 2 ting. Videreføring av det gamle og tilbake til Robekklista (AP) eller ny kurs, bedre tjenester og økonomiforvaltning (FrP).

Høstens valg er et kommune- og fylkestingsvalg. Valgresultatet vil ikke gjøre endringer hverken i regjeringen eller på stortinget. I Vestre Toten derimot vil høstens valg ha stor betydning. Eiendomsskatt, skole, helse, kultur og fritid, byutvikling og kommuneutvikling avgjøres i kommunestyret.

Vi i Fremskrittspartiet vil gjøre Vestre Toten til en enda bedre kommune enn den er i dag. Vi vil ta de grepene og gjøre de vedtak som trengs for å snu kommuneøkonomien, redusere eiendomsskatten, skjerme for kutt i skole og eldreomsorg. Vi er klare for å overta styringen og legge om kursen. Vår politikk virker. Det har vi bevist i de kommuner vi har makten. Os i Hordaland. Ullensaker i Akershus bare for å nevne noen. Vår politikk virker også i Vestre Toten.

Høstens valg er viktig for alle. derfor er det viktig at alle benytter seg av stemmeretten den 9 september. Alle stemmer teller. Vi er klare. Er du?

I flg teknisk sjef Per Morten Aas Stenberg er vedlikeholdsetterslepet på vedlikehold på 120 millioner. Dette gjelder kun veidekket. Tar vi med nødvendig grunnarbeider blir fort summen det dobbelte. Dette gjelder kun de kommunale veiene. 112 km fylkesveier kommer i tillegg. Fylkeskommunen vil at kommunen tar over 7 av 17 fylkesveier. Disse hadde fylkeskommunen priset til snaue 38000 kr/km. Vestre Toten vil ikke ta over disse før de er utbedret.

Vestre Toten er en del av utredningen ATS Mjøsbyen. En plan for samordning av Areal- og TransportSatsning mellom 10 kommuner, fylkeskommunen og Statens Vegvesen rundt Mjøsa. Planen har mye bra i seg med unntak av 3 vesentlige punkter:

 1. planen gir fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens Vegvesen vetorett i utbyggingsplaner utenfor de 8 definerte satsingsområdene.
 2. planen legger opp til lokale bomringer rundt satsingsområdene der målsetningen er å redusere bilbruk og at bompengene skal utelukkende brukes til bygging av gang- og sykkelstier og kollektivtransport.
 3. all utvikling skal skje innenfor 10 min sykkel- og 20 min gangavstand fra sentrumsfunksjoner

Vi i Vestre Toten FrP sier klart nei til dette og har derfor fremmet en interpellasjon til kommunestyret der vi forlanger at hele planen skal legges ut til folkeavstemning og at denne gjennomføres sammen med kommunevalget 9 september.

På Raufoss ligger Industriparken som årlig eksporterer for 9 mrd. Dette er 1/3 av eksporten i Innlandet. Denne eksporten går i hovedsak nedover kontinentet. Det vil derfor være like viktig å se sørover mot Oslo og ikke bare nordover til Gjøvik, Mjøsbrua og videre til Hamar. Vi vil at Rv4 kommer med i neste rullering av NTP (Nasjonal Transportplan) og at AS Nye Veier skal stå for utbedring av veien. Videre vil vi at Gjøvikbanen blir sammenkoplet med Dovrebanen, for å få et mer helhetlig Intercity triangel og at det blir hyppigere avganger til/ fra Gjøvik.

Vestre Toten FrP har følgende prioriteringer for samferdsel:

 • Rv4 og Gjøvikbanen må inn neste rullering av NTP
 • Legge press på fylkeskommunen for opprusting av fylkesveiene. Fortrinnsvis fv86/115 (Nordset-Lena), 114 (Raufoss-Fall), 111 (Vestre Toten Veg) og 246 (Reinsvoll-Lena)
 • Redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier
 • Utbedre gang og sykkelveier
 • Sikre trygge skoleveier
 • Styrke kollektivtilbudet.

I et langsiktig perspektiv vil vi at:

 • Fv33 omgjøres til Rv33
 • Ny trasé Rv/fv33 Lena – Reinsvoll – Landåsen
 • Gjøvikbanen i tunnel gjennom Raufoss

Vi i FrP er opptatt av frivillighet i stedet for tvang. Derfor sier vi nei til lokale bomringer. Vi mener at det beste for trafikksikkerheten og miljøet er at folk flest investerer i nye eller nyere og mer miljøvennlige biler. Lokale bomringer rammer de med lave inntekter, minstepensjonister og barnefamilier ekstra hardt slik at disse blir utestengt fra daglige aktiviteter. Vi vil ha en levende kommune. Da må vi ha en god infrastruktur med gode og trygge veier. Er du enig med oss i dette må du stemme FrP ved valget 9 september. Fordi Vi Vil Vestre Toten VeL!

Stein Rune Vinger

Listekandidat

Vestre Toten FrP

Lørdag 22 juni møtes vi utenfor Kiwi butikken på Eina. Vi presenterer våre hovedsaker og vil gjerne vite hva folk flest på Eina er opptatt av. Møt oss på vår stand. Ta en kaffekopp og en vaffel sammen med oss og fortell oss hvordan vi kan gjøre Eina til et enda bedre sted å bo.

Valgstand lørdag 15 juni

Vi starter valgkampen med stand på AMFI Raufoss og Coop Bøverbru.

AMFI Raufoss fra Kl. 10.00 – 16.00

Vi presenterer våre hovedsaker for perioden 2019 – 2023. Vi vil høre hva DU er opptatt av. Kom gjerne innom vår stand for en hyggelig politisk prat. Vi spanderer kaffe og vaffel.

Coop Bøverbru fra Kl. 10.00 – 15.00

Vi marker Håkonshallsaken. Vi har kjempet for å gjenoppta denne saken. Vi er sterke motstandere av forskjellsbehandling og jobber for å få flertallet i kommunestyret til å gi de midler Bøverbru Vel har søkt om. Saken kommer opp igjen i kommunestyret 20 juni. Denne gangen skal vedtaket være posistivt. Kom innom vår stand for en hyggelig prat. Vi serverer kaffe og vaffel

Stian Olafsen (25) og Svein Erik Sørensen (50) er fundamentalt uenige om det meste. Særlig fotball. Men de vil begge bli ordfører i Vestre Toten.

Les hele saken her -> https://www.oa.no/nyheter/vestre-toten/valg-2019/ordforerduell-i-samme-hus-et-mirakel-at-vi-ble-enige-om-husleia/s/5-35-822121?ns_campaign=editorial.article&ns_mchannel=editorial.email&ns_source=editorial.email&ns_linkname=editorial.share.article&ns_fee=0

MENINGER – Kommunestyret i Vestre Toten har vedtatt å bosette 19 flyktninger i 2019 mot FrPs stemmer. Dette er i tråd med IMDIs ønske. Ifølge rådmannen er det kapasitet i flyktningmottaket, ledige boliger og jobbmuligheter. Vi i Vestre Toten FrP er uenige i dette.

Vestre Toten kommune har siden 2007 bosatt 305 flyktninger. Toppårene 2014 til 2017 ble det bosatt til sammen 138 flyktninger. Disse er foreløpig innenfor de fem årene der det følger med statlige midler.

Vi er urolige for hvilke konsekvenser dette vil få for kommuneøkonomien fra 2020. Det vi vet er at barnevernskostnadene i Vestre Toten har økt fra 8 til 52 millioner på få år. Vi vet også at 23 prosent (1 av 4) som er i introduksjonsprogrammet mottar tilleggsytelser fra NAV fordi kostnadene er høyere enn det statlige tilskuddet.

Vi har etterlyst tallgrunnlag, men dette er det stor motstand mot. I 2016 vedtok kommunestyret en plan for integrering i Vestre Toten kommune. Denne ble revidert i mai 2018 og planen har følgende mål:

 • Vestre Toten kommune skal tilby gode tjenester for alle kommunens innbyggere.
 • Integreringsarbeidet skal føre til at flyktninger og andre innvandrere kommer raskt i arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige

Det vi vil ha svar på er:

 • Hvor mange av de 305 er fortsatt bosatt i Vestre Toten?
 • Hvor mange har gjennomført integreringsprogrammet?
 • Hvor gode er norskkunnskapene?
 • Hvor mange er selvforsørget enten med jobb eller statlig trygd?
 • Hvor mange av dem som er i introduksjonsprogrammet mottar sosialhjelp i tillegg til det statlige bidraget?
 • Hvilke kostnader har bosettingen på ulike sektorer? Herunder økte helsekostnader og tilrettelagte tjenester.
 • Hvor mye av den enorme økningen i barnevernsutgifter skyldes bosatte flyktninger? Barnevernsutgiftene har økt fra 8 til 52 millioner kroner. (Totale inntekter fra eiendomsskatt er 45 millioner)

Vi i Vestre Toten FrP vil ha en forsvarlig flyktningpolitikk. Da må vi være sikre på at dette ikke blir en belastning verken for kommunen, innbyggerne eller flyktningene selv. Dersom bosetting av flyktninger fører til store kutt i eldreomsorg, skole, kultur og fritid eller andre kommunale tjenester som følge av store kostnader tilknyttet flyktninger, er vi på feil kurs.

At det er kapasitet i flyktningmottaket betyr ikke at kommunen har kapasitet. Flyktningmottaket har, så langt vi vet, samme bemanning som toppårene 2014 til 2017. Takket være FrP i regjering er nå flyktningstrømmen til Norge redusert til maks 3000 per år. Det skal tilsi et langt lavere behov for bosetting og reduksjon av bemanning i flyktningmottaket. At det er ledige boliger, er ifølge vår mann i boligstiftelsen, uriktig. De har ingen ledige boliger. Da må enten leieavtaler sies opp eller kommunen må ut i markedet og leie, kjøpe eller bygge boliger. Da blir kommunen prisdriver i markedet. Noe som gjør det ekstra vanskelig for førstegangsetablerere og de med lave inntekter å komme seg inn på boligmarkedet. At det er gode jobbmuligheter stiller vi oss undrende til uten at vi kan dokumentere dette. Det ble opplyst i kommunestyret av rådmannen at kun 4 prosent av alle flyktninger bosatt siste fem år er i arbeid.

Vi i Vestre Toten FrP vil ha svar. Vi vil ha på plass et flyktningbarometer. Vi sa nei til bosetting av flyktninger i 2019 og vi kommer til å fortsette å si nei inntil vi har en forsvarlig flyktningpolitikk i Vestre Toten. Er du som innbygger enig med oss i dette må du stemme FrP ved høstens valg. Vi er det eneste partiet som tar dette på alvor.

Les hele saken her – > https://www.oa.no/debatt/fremskrittspartiet/vestre-toten-kommune/forsvarlig-bosetting-av-flyktninger-i-vestre-toten/o/5-35-862721

LESERBREV Vestre Toten skal være en ja-kommune. En kommune der folk vil bo og næringslivet vil etablere seg. I Vestre Toten skal det være kort saksbehandlingstid og administrasjonen skal si ja uten å lete etter argumenter imot.

Mange opplever at kommunen bruker unødig lang behandlingstid på enkle søknader og at det letes etter argumenter for å avslå søknadene. Det legges ikke opp til dialog mellom søker og saksbehandler og det er søkers ansvar å dokumentere lover og regler ved en anke på vedtak. Det er saksbehandleren som sitter på denne kunnskapen og det bør være saksbehandleren som opplyser søker om hva som eventuelt må endres i stedet for å gi et blankt avslag.

Les hele saken her -> https://www.oa.no/debatt/fremskrittspartiet/valg-2019/vestre-toten-en-inspirerende-ja-kommune/o/5-35-873533

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved