Vestre Toten FRP

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkalling, medlemmenes stemmerett og valgbarhet iht. godkjent medlemsliste og dagsorden. Minimum tre stemmeberettigede medlemmer må være til stede for å kunne avholde årsmøte i etablerte lokallag.
 
2. Velge møtedirigent, tellekorps, møtereferenter og protokollunderskrivere.
 
3. Behandle styrets årsberetning.
 
4. Behandle og godkjenne regnskap og revisjonsberetning.
 
5. Behandle og vedta lokallagets budsjett. Herunder fastsettes lokallagets medlems-kontingent ut over Landsstyrets vedtatte minimumskontingent.
 
6. Behandle kommunestyregruppens årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og budsjett.
 
7. Behandle og eventuelt vedta innkomne forslag, som må være styret i hende minst en uke før årsmøtet.
 
8. Behandle og vedta kommunevalgprogrammet.
 
9. Trekke opp hovedretningslinjer for lokallagets og kommunestyregruppens virksomhet, drøfte aktuelle lokalpolitiske spørsmål, og drøfte saker som skal fremmes for fylkeslaget.
 
10. Valg:
a) Lokallagsstyrets leder. Fremskrittspartiets vedtekter 2019 16
b) Lokallagsstyrets nestleder(e).
c) Lokallagsstyrets øvrige urangerte funksjoner: Lokallagsstyrets kasserer. Lokallagsstyrets studie- og medlemsansvarlig.
d) Inntil så mange styremedlemmer slik at styret består av minimum fem og maksimum ni medlemmer og har oddetall.
e) Inntil tre varamedlemmer i rekkefølge.
f) Revisor.
g) Delegater, varadelegater og eventuelle observatører til fylkesårsmøtet. Varadelegater og observatører velges i nummerrekkefølge.
h) Valgkomité med tre til fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer for innstilling til valg på neste årsmøte.
i) Året etter Stortingsvalg velges nominasjonskomité med tre til fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer for innstilling til valgliste for neste kommunestyrevalg.
 
Til årsmøtet har alle medlemmer av lokallaget adgang med tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan imidlertid vedta at nyinnmeldte og medlemmer uten stemmerett kun kan delta på årsmøtet som observatører uten tale- og forslagsrett. Som observatører på årsmøtet med tale- og forslagsrett kan fylkesstyret og sentralstyret, eventuelt representert ved partisekretariatet, sende representanter. Lokallagsstyret kan vedta at også gjester/foredragsholdere kan delta på årsmøtet.
 
Årsberetninger kommer når de er klare.
Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved