Vestre Toten FRP

Vi har 3 representanter i inneværende kommunestyreperiode. En i formannskapet og
boligstiftelsen. En i UTP (Utvalg for teknisk og plansaker), En i UVO (Utvalg for velferd og oppvekst)
og nestlederen i kontrollutvalget (1 vara til kommunestyret).

Vi har vært representert i kommunestyret siden 1983 med variabel oppslutning mellom 2 og 6
representanter. Vårt hittil beste valgresultat kom i 2007 da vi oppnådde 20,2% av stemmene.
Målet for 2019 er 23% av stemmene. 7 kommunestyrerepresentanter. Bli det største partiet på
ikke-sosialistisk side og bli den første kommunen i Innlandet med FrP ordfører.

For å nå dette målet utarbeidet vi en strategiplan på siste årsmøte. Økt aktivitet i
kommunestyret. Økt medieaktivitet både i sosiale og redaksjonell media. Og sist men ikke
minst økt medlemspleie og medlemsaktiviteter. Vi har også vektlagt kurs både for tillitsvalgte
og listekandidater. Vi kunne sikkert ha gjort enda mer enn det vi har gjennomført, men vi
føler at vi så langt har lykkes med vår strategi.
Vi har også utarbeidet et omfattende program for neste kommuneperiode og plukket ut våre
hovedsaker til valgkampen.
(Les vårt program for perioden 2019 – 2023 og se våre hovedsaker)

Våre hovedsaker

 Eiendomsskatten i Vestre Toten skal avvikles
 Ikke bosette flere flyktninger før de som er her er tilstrekkelig integrert
 Innføre Ja-kommunen i Vestre Toten
 Nei til lokale bomringer
 Søke statlig finansiert eldreomsorg når denne ordningen skal utvides høsten 2019

Disse sakene er absolutte for at vi skal bli en del av et flertall etter valget og er derfor
hugget inn i stein.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en usosial skatt som særlig rammer de med lav inntekt, minstepensjonister
og barnefamilier. Vi i Vestre Toten FrP skal gradvis avskaffe eiendomsskatten. Det er et
udiskutabelt krav fra vår side dersom vi skal inngå i en flertallskonstellasjon etter valget.

Bosetting av flyktninger

Alle flyktninger som bosettes i Vestre Toten skal føle seg trygge. De skal ikke være en byrde
for kommuneøkonomien. De må følge integreringsprogrammet og tilpasse seg i samfunnet på
lik linje med alle andre. Vi i Vestre Toten FrP sier nei til bosetting av flere flyktninger inntil
de som er her er godt integrert og selvforsørget.

Ja-kommunen

Vi vil innføre Ja-kommunen i Vestre Toten. Alt for mange opplever i dag lang behandlingstid
på søknader. Avslag på søknader blir gitt uten mulighet for endring eller tilpasning i forkant
og kommunen oppleves som vanskelig. Vi skal, gjennom en kommunal handlingsplan, snu
dette til at kommunen skal være i forkant i planprosesser og være imøtekommende og positive
til alle søknader.

Nei til lokale bomringer

Vi vil beholde selvråderetten over egen kommune og sier klart nei til den delen av ATS
Mjøsbyen som gir fylkeskommunen og fylkesmannen i Innlandet tilnærmet vetorett i
plansaker. Vi sier også klart nei til by-pakker m/lokale bomringer.
Vi ville at en så stor og omfattende sak som ATS Mjøsbyen burde ha vært ute til
folkeavstemning men dette ble nedstemt i kommunestyret mot våre stemmer.

Statlig finansiert eldreomsorg

Statlig finansiert eldreomsorg er i dag et prøveprosjekt i 6 kommuner rundt om i Norge. Alle
disse er så fornøyd med den ordningen at de fortsatt er med. Fra høsten 2019 skal ordningen
utvides med 6 nye kommuner. Vi vil at Vestre Toten skal søke om å bli en av disse. Alle har
krav på en verdig eldreomsorg uavhengig av kommunens økonomi.

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved